تدوین تصوف
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نوآوری و تحول آفرینیاز همان روزگار که امیری ترسا(۱۶۵) در رمله ی شام خانقاه بنا نمود، صوفیان از کوه گزینی و غارنشینی برای زندگی دل بریده به اجتماعات بشری روی می آورند. جنبش علمی جنید بغدادی که نتیجه اش چند اثر صوفیانه منطبق کننده تصوف با اسلام بود، توانست با بنای خانقاه حیثیت و آبروئی […]