رابطه ی تصوف و اسلام
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ادعایی بی دلیلصوفیان اسلامی خصوصاً در این اواخر آن عده از ایشان که اصرار دارند شیعه ی نابمعرفی شوند، سعی و کوشش داشته اند نحوه مطرح شدن تحت عنوان «تصوف و اسلام» را از میان برداشته در صورت امکان «تصوف اسلام»(5) را مطرح کنند. زیرا عنوان «تصوف و اسلام» گویای راز خارجی بودن تصوف خواهد […]

مقابله ی تصوف با اسلام
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تشکل صوفیان و مطرح شدن افکار و عقائدشان رفته رفته افرادی را به خود جذب کرد و چون هنوز مرکزی رسمی به نام خانقاه وجود نداشت تصمیم گرفتند از مساجد استفاده کننده چنان که جنید بغدادی در مسجد جامع بغداد و ابوعبدالله بن خلنجی صوفی در مسجد جامع شهر(۱) مجلس می گفتند، درهمین جلسات که […]