طریقتِ خلوتیه جرّاحیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکى از مهمترین فرقه هاى صوفى در ترکیه امروز، فرقه خلوتیه جَرّاحیه در کشور مصر گسترش یافت و از آن به بعد تاکنون در آنجا پابرجا مانده است. این فرقه رشد قابل توجهى را در قرن سیزدهم هجرى/نوزدهم میلادى، به ویژه، درنتیجه تعالیم کمال الدین البکرى، مؤسس شاخه «بکریه» خلوتیه، کسب کرد. علاوه بر این، […]

طریقتِ خلوتیه جرّاحیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکى از مهمترین فرقه هاى صوفى در ترکیه امروز، فرقه خلوتیه جَرّاحیه در کشور مصر گسترش یافت و از آن به بعد تاکنون در آنجا پابرجا مانده است. این فرقه رشد قابل توجهى را در قرن سیزدهم هجرى/ نوزدهم میلادى، به ویژه ، در نتیجه تعالیم کمال الدین البکرى، مؤسس شاخه «بکریه» خلوتیه، کسب کرد. […]