مقدمه اهمیت تحقیق درباره ی «حمدون قصار نیشابوری» بیشترازآن جهت است که وی طریقه ی ملامت را برای اولین بار در نیشابور به وجود آورد؛اندیشه ای که بعدها در میان فرق مختلف تصوف،به عنوان یکی از چشم اندازهای مهم این حرکت خودنمایی کرد. و اگر به صراحت نتوان گفت که اندیشه ملامت،به طور تام و […]

کلیات معنا و تعریف ملامتیه ملامیّه و ملامتیه از ماده «ملامت»، به معناى سرزنش و نکوهش، است.[۶] منابع مطالعه ملامتیه ملامتیان به اجتناب از ریا چنان پایبند بودند که حتى نوشتن کتاب و تدوین احوال و اخبار مشایخ متقدم خویش را نیز ریا مى دانستند.[۱۲] در فتوحات مکیه، در جاى جاى این مجموعه عظیم عرفانى […]

ملامتیه برخلاف بیشتر صوفیه خرقه نمى پوشیدند. با نگاه به اصول فکرى و نظرى ملامتیه ، علل این عقیده و روش عملى آنان را مى توان در امور زیر یافت: ۱٫ عدم تمایز از مردم و پرهیز از شهرت طلبى ملامتى به منظور پرهیز از جلب توجه خلق، از به تن کردن خرقه و جامه […]