اهالی انحراف
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

رسیدن به اینکه بین اهل انحراف هماهنگی های اعتقادی در مسائل پایه ای و اساسی دیده می شود گویای حقایق مهمّی است که نشان دهنده خیلی از مقاصد ضد ولایت با امامت و مهمتر در روزگارهای مختلف هدایت آن به دست سیاستهای ضد مذهبی است که در پی رحلت پیامبر اکرم، مخالفان سرسخت و قدرت […]