غیبت و ظهور نوعیهدر این اندیشه بودم که «مهدویت نوعیه» حتماً می بایست غیبت و ظهور نوعیه هم داشته باشد به جستجو در آثار صوفیه پرداختم تا اینکه به نامه ای از ملاسلطان گنابادی برخورد کردم نوشته بود: «چون عالم انسان انموزج عالم کبیر است اخبار غیبت و ظهور نسبت به عالم کبیر و صغیر […]