حقیقت مذهب عشق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

دست اندرکاران فرقه ی نعمه اللهی گنابادی که پیوسته می کوشند برای ایرادها جوابی بیابند در مسیر برخورد کردن با مخالفان هم بی تحریک و کوشش نیستند مراقبند هر کس سخنی، مقاله ای، نظریه درباره ی فرقه ی نعمه اللهی یا تصوف دارد که می توان به آن اعتراضات و ایرادات مخالفان را خنثی یا […]