طبقات اولیاء نزد صوفیهصوفیه همانطور که بر خلاف شیعه برای پدیده ولایت بی امامت ارزش قائل است برای «ولی» نیز اهمیت خاص الخاصی قائل بوده گفته اند که «بنی علم وحی دارد و ولی علم سرّ» و خلاصه اینکه ولی در صوفیه «به علم سر چیزها داند که بنی را از آن خبر نیست» به […]

تحریف ولایت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تحریف ولایتنخست باید تحریف را شناخت که بنا به نوشته «ابن منظور» حرف، انحراف، تحریف و احریراف (که با حرف«علی» به کار می رود) یعنی عدول و میل (کشتن) از چیزی است، تحریف القلم یعنی زدن قلم به صورت مایل یا کج، قلم محرف یعنی قلمی که با مقطع کج تراشیده شده باشد، تحریف لکلم […]