صفحه بایگانی دسته

پیدایش

پیدایش

آغاز تصوف در اسلام

ورود تصوف به اسلاملفظ صوفی از هر لغتی که مشتق شده باشد خواه عربی یا غیر عربی، قدر مسلم این است که استعمال آن بنابر…