عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبىخالد بن‌سلمة معروف به ابوسلمه مخزومى (م 132ق) از مخالفان اميرمؤمنان(علیه السّلام) بود. دربارة او آمده است: «كان مرجئاً يبغض علياً و ينال من علىّ». ذهبى دربارة وى مي‌گويد: «از عجايب زمان است كه فردى كوفى باشد و ناصبى؛ […]

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبى عثمانيه و اصحاب حديث شام [119] شام به‌دست امويان فتح شد و از سال 16 هجرى به بعد معاويه بر آن حكومت مي‌كرد. اين حاكميت تا سال 60 هجرى، يعنى 44 سال، ادامه يافت. به همين دليل، شام […]

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبىعمَر بن‌راشد و هشام بن‌حسّان دربارة صحابه مي‌گفتند: «ابوبكر، عمر و عثمان» و سپس ساكت مي‌شدند[41] و يادى از على(علیه السّلام) نمي‌كردند. عبدالرزاق از مَعمَر بن‌راشد نقل كرده است كه دشمن على(علیه السّلام) دشمن خداست، اما برخى عثمانى‌مذهبان طاقت […]

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبى اشاره يكى از فرقه‌هاى به وجود آمده در نيمة نخست قرن اول هجرى عثمانيه بود. عثمانى‌مذهبان معتقد بودند خليفة سوم مظلوم كشته شده و امام على(علیه السّلام) در قتل او شريك است. امويان عثماني‌مذهب دوران خلافت حضرت امير(علیه […]