امام ابوحنیفه به عنوان شخصیتی که یکی از نخستین مذاهب اهل سنت را پیریزی کرد، جایگاه مهمی در تاریخ مذاهب اسلامی دارد. شناخت نسب، جایگاه رشد و پرورش، طبقه اجتماعی، اساتید، سبک اجتهاد، روش تدریس فقه و تربیت شاگردان، ما را به فهم مذهب حنفی و ویژگیهای آن نزدیک میسازد. امام ابوحنیفه و طبقه […]

سلسله جلیله روحانیت اصیل و آگاه در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام هادیان و ساربانان امینی برای امت اسلامی بودند و هستند. همواره در هدایت علمی و معنوی جوامع مسلمین نقش بسزایی دارند حکما، عرفا، هرکدام به نوعی در حفظ و حراست اسلام محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – کوشیدند […]

تاریخچه مذهب حنفی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

نعمان، پس از مرگ استادش، سفرهایی هم برای فقه اندوزی به حجاز داشت و از نخبگان علمی آن دیار و از جمله امام باقر علیه السلام توشه برگرفت.ابوحنیفه که پس از استادش حماد، بر جای او تکیه زد، مکتب فقهی نوینی پدیدآورد. او قایل به کاربرد رأی و اجتهاد بود و قیاس و استحسان را […]