صفحه بایگانی دسته

اسماعیلیه

اسماعیلیه

فرقه اسماعیلیه

امامان در بعضی از دوره ها مستور و در بعضی دیگر آشکار هستند . به اعتقاد اسماعیلیان ، در دوره ستر ( یاغیبت امام )…

شیعیان هفت امامى

تعاريف توسط خود نهضت و از زبان ديگران نامهاى معمول براى دومين شاخه تشيع، غيردقيق و گمراه كننده است. واژه…

موحدان دروز

دروزيها از فرقه هايى محسوب مى شوند كه به دليل پنهانكارى هاى تاريخى شان، در هاله اى از ابهامات و احياناً اتهامات…