سنت هندو، بهاگاوات گیتا را یکی از گرانبها ترین گنجینه های معنوی دانسته است که متقدمان و فرزانگان کهن از برای نسل های آینده به میراث گذاشته اند و مقام گیتا در همان ردیف اوپانیشادها و براهماسوتراها Brahma Sutra است و این سه را به اتفاق سه کتاب (Prastana traya)نام نهاده اند.بهاگاوات گیتا جزء حماسه […]