اشاره:تنوع و تکثر ادیان (کثرت دینى) واقعیتى انکارناپذیر است، اما مهم چگونگى مواجهه با این واقعیت است. در مقابل دعاوى صدق و حقیقت مندى ادیان مختلف چه موضعى باید اتخاذ کرد؟ این مسأله امروزه به یکى از مهم ترین و بحث انگیزترین مباحث فلسفه ى دین و کلام جدید تبدیل شده و توجه بسیارى از […]