درآمدی بر میترائیسم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

Encyclopdia of religion,Mithraism,vol.9,RogerDeGaris      ‏میترا پس از اهورامزدا و به همراه آناهیتا، یکی از خدایان عظیم ایران باستان است که بعدها از مرزهای سرزمین ایران عبور کرد و خدای متعالی آیین سرّی و پرطرفداری در سراسر امپراتوری روم شد.‏نام میترا در اوستا و متون متاخر زرتشتی، فراوان به کار برده شده و یکی از سرودهای اوستا […]