مرگ در دیانت زرتشتی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در آغاز باید به این نکته ی اساسی اشاره کرد که اغلب مسایل مورد اشاره، مستند است به «وندیداد» و منابع و مأخذ پهلوی ساسانی که مأخوذ است از وندیداد و اندیشه ها و برداشت های متأثر از وندیداد. جز در مورد بحث از روح و روان و بخش های متفاوت آن که در سایر […]