در مجمع خدایان بودایى هیچ کس چون مَیْترِیَه چنین آرایش پیچیده اى از تجسّم ها را عرضه نکرده است به منزله یک بودا است که پس از زاده شدن به شکل انسان به حالت روشن شدگى نهایى (بیدارى کامل) مى رسد. مفهوم مَیْترِیَه را به مثابه بوداى آینده (موعود) در همه سنت هاى بودایى مى […]