اگرچه بین آیین زرتشتی، دین نخستین ایرانیان، و شین تو، دین مردم ژاپن و برخاسته از سرزمین آنان، تفاوت های زیادی وجود دارد، اما دانشجویان علم ادیان نمی توانند شباهت های آشکار موجود بین این دو آیین را نادیده بگیرند؛ شباهت هایی که تشخیص و شناسایی آنها مدیون پیشرفت های سریع و چشمگیر علم ادیان […]