در مورد حقانیت و بطلان ادیان سه دیدگاه معروف وجود دارد:۱٫ دیدگاه انبیاى الهى(علیهم السّلام) و کتاب هاى آسمانى مبنى بر حقانیت دین خود و بطلان سایر ادیان. این دیدگاه حقانیت سلسله اى از ادیان پیشین را براى عصر خودشان مى پذیرد، همچنین ممکن است براى کسانى که به پیروى از آن ادیان ادامه مى […]