واژه ی شینتو برگرفته از دو لغت چینی شِن (henS)و تائو (Tao)است. شن به معنای خدایان یا ارواح نیک و تائو یا دائو به معنای راه و طریقه است، پس در مجموع شینتو به معنای راه خدایان می باشد.ژاپنیهای باستان برای دین نژادی خویش نامی نداشتند لکن پس از آنکه درقرن۶م. دین بودایی از قاره […]

عقاید اصلی و اخلاقیدین شینتو ترکیبی از نگرش ها و ایده های متنوع است که اساس طریقه ی زندگی مردم ژاپن را تشکیل می دهد. این دین هیچ مؤسس تاریخی ندارد و در مقایسه با ادیان تکامل یافته نیز دارای هیچ دکترین و اصول جزمی اعتقادی نیست.بنابر اظهار مفسرین ژاپنی، هرگز به اینگونه چیزها احتیاج […]

بخش دوم کلیّاتی درباره اسطوره شناسی شینتوچنانکه در مقدمه ذکر شد، یکی از ادوار کهن ژاپن، دوره ی یاماتو بود.دراین دوره مرکزعمده قدرت در ژاپن ناحیه ای مرکزی بود که کلانهای مختلفی آنجا را اشغال کرده بودند و امپراطوران یاماتو بر این کلانها، که با یکدیگر پیوندی سست داشتند، حکومت می کردند.نی نیان اسمارت در […]

تعریف کامیدر ژاپن قدیم واژه ی کامی به گونه ای توصیفی برای هر چیز اسرار آمیز، فوق طبیعی یا مقدس بکار می رفت و هر چیز، هر تشخص و هر قدرتی که دارای نیرویی برتر بوده یا مایه ی هیبت و حرمت بود به عنوان کامی توصیف می شد. در واقع این واژه در زبان […]

پرستش کامیهاازآنجا که در دین شینتو همواره موضوع پرستش، کامیها بوده اند، پس ازدیرباز متناسب با انواع کامیها در ژاپن طبیعت پرستی و دنیا پرستی معمول بوده است که به اختصار به بررسی آن می پردازیم. الف-پرستش مظاهر طبیعت: ۱-الهه خورشید (۱)پرستش الهه خورشید، خدای اجدادی امپراطوری، بخش قابل ملاحظه ای را در عقیده و […]