صفحه بایگانی دسته

فرق انحرافی

فرق انحرافی

زبان مقدس

اشاره: ادیان به مقدسات مى اندیشند. مقدسات ادیان بى شمارند و یکى از آنها زبان است. ادیان یک یا چند زبان را، در یک یا…