پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام مى گرفته است. خانه […]

پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام مى گرفته است. خانه […]

پژوهشی درباره سرداب مقدس سرداب مقدس، زیرزمینى است در سامرَا، کنار مزار امام هادى و امام عسکرى (علیه السلام) آن سرداب محل زندگى وعبادت امام هادى وامام حسن عسکرى و حضرت مهدى (علیه السلام) بوده وتمام دیدارها با حضرت مهدى (علیه السلام) در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام مى گرفته است. خانه […]