پیشواى مذهب اشعریه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در آغاز قرن چهارم هجرى ابو الحسن اشعرى در بصره به دفاع از عقاید اهل حدیث و مخالفت‏ با آراى معتزله قیام کرد و مکتب کلامى او در جهان تسنن شهرت به سزایى یافت ۱- شخصیت و آثار علمى اشعرى ابو الحسن على بن اسماعیل اشعرى به سال ۲۶۰ هجرى قمرى (آغاز غیبت صغرى) در […]

تحولات سیاسى و رسمیت‏یافتن مذهب اشعرى از نظر سیاسى نیز تا زمان به قدرت رسیدن سلجوقیان (حدود نیمه قرن پنجم هجرى) مکتب اشعرى از موقعیت‏خوبى برخوردار نبود. زیرا قبل از آنان بیش از یک قرن (۳۲۱- ۴۴۷) آل بویه حکومت مى‏کردند. در زمان حکومت آل بویه شرایط مناسبى براى عقل گرایان به وجود آمد و […]

مقدمه ای در باب حسن و قبح مبحث حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی، به وی‍ژه دیدگاه عدلیه (امامیه و معتزله) دارای جایگاهی بنیادین و برجسته‎ بوده و یکی از مبانی و شالوده های اساسی در مباحث کلامی به شمار می‎رود. از همین روست که متکلمان عدلیه در آغاز مبحث عدل الهی، به بحث […]