در جست و جوی امر مطلق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  پدیدارشناسی هگل و دفاع از مسیحیت ویلهم فردریس هگل، فیلسوف آلمانی نامداری است که بر اندیشه و فلسفه در غرب اثرات ماندگاری گذاشته است. از آن میان یکی شکل گرفتنن سنت پدیدارشناسی بر بستر آرای او و در دستگاه نظری فلسفه ی قاره ای است. هگل، از جمله متفکرانی است که در فضای فکری […]