درباره بدعت گذاری
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره:مطالب زیر از مقاله سن توماس «درباره بدعت گذاری» در کتاب سوماتولوژیکا اقتباس شده است. نظریات او درباره ی این موضع اساساً همانند خطبه سن آگوستین، یعنی در اشاره به آیه ی «وادارشان کن که بیایند به درون» است (لوقا باب ۱۴: ۳- ۲۱). ولی قرن سیزدهم حکم اعدام را مقرر کرد که آگوستین در […]

درباره بدعت گذاری
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره: مطالب زیر از مقاله سن توماس «درباره بدعت گذاری» در کتاب سوماتولوژیکا اقتباس شده است. نظریات او درباره ی این موضع اساساً همانند خطبه سن آگوستین، یعنی در اشاره به آیه ی «وادارشان کن که بیایند به درون» است (لوقا باب ۱۴: ۳- ۲۱). ولی قرن سیزدهم حکم اعدام را مقرر کرد که آگوستین […]