دیداخۀ دوازده رسول[۱] از دو جهت اهمیتی ویژه دارد: نخست آنکه این کتاب در تاریخ مسیحیت و به‌ویژه در قرون آغازین، اثری مقدس و گاهی هم‌سنگ با کتاب‌های عهد جدید دانسته شده است؛[۲] دوم آنکه این اثر می‌تواند بسیاری از آیین‌ها و رفتارهای صدر مسیحیت را به ما معرفی کند. این کتاب با وجود اهمیت […]

مسیحیت هم مانند یهودیت در جزیره العرب پراکنده شده بود.. «شیخو» در کتاب خود، «النصرانیه و آدابها بین عرب الجزیره»، بر این باور است که مسیحیت نیز در اکثر نقاط سرزمین های عربی در حدود شام و حجاز و یمن و بحرین و عراق… جایگاهی داشت و تعداد زیادی از قبایل، نصرانیت را پذیرفته بودند. […]

تمامیت استقرار فرهنگ جدید و منحل شدن تفکر دینی در اومانیسم با پیدایش فرهنگ جدید، صورت نوعیه ی جدیدی بر فرهنگ مسیحی زده شد. این صورت چیزی جز اومانیسم و شأن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن یعنی لیبرالیسم نبود. فرهنگ مسیحی که با ظهور رنسانس ظاهرش تا حدودی حفظ شده بود با بسط اومانیسم این […]

قرون وسطى دوره اى هزار ساله در تاريخ اروپاست که در کتاب هاى متداول تاريخ، آغاز آن را قرن پنجم ميلادى ذکر کرده اند. مورخين، اين عهد را با حرکت مداوم و مهاجرت هاى پى درپى اقوام ژرمن و نيز «يورش هاى بزرگ) (1) توصيف کرده اند. انتهاى قرون وسطى را نيز اواخر قرن پانزدهم […]

پيش از عيسى عيسى مانند هر انسان ديگرى، محصول فرهنگ دوره و زمانه خود بود. اعتقاد به الوهيت عيسى در مسيحيت، تأثير بسزايى بر عهد جديد يا الهيات صدر مسيحى باقى گذاشت، با اين همه اعتقاد مسيحى ديگرى که عيسى را از هر حيث يک انسان مى داند، با اين ديدگاه جامعه شناختى معاصر همسوست […]