راه حقیقت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره:افکار قرون وسطایی شدیداً تحت تأثیر فلسفه افلاطون بود. گزیده های زیر از اعترافات(*) نشان می دهد چگونه سن آگوستین مسیحیت را از دیدگاه نئوپلاتونیزم (نو افلاطونی) بررسی کرده. آنها همچنین نشانگر بارز نظریه او درباره ی اشراق، تعالی روان کاوانه ی روح از معرفت امور مادی به غور و تعمق درباره صُوَر forms افلاطونی […]

راه حقیقت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  اشاره: افکار قرون وسطایی شدیداً تحت تأثیر فلسفه افلاطون بود. گزیده های زیر از اعترافات(*) نشان می دهد چگونه سن آگوستین مسیحیت را از دیدگاه نئوپلاتونیزم (نو افلاطونی) بررسی کرده. آنها همچنین نشانگر بارز نظریه او درباره ی اشراق، تعالی روان کاوانه ی روح از معرفت امور مادی به غور و تعمق درباره صُوَر […]