اشاره نویسنده در این مقاله در پى بررسى تاریخى اعتقادات مسیحى از دیدگاه فلسفه دین با توجه به رابطه عقل و ایمان است. متکلمان مسیحى رابطه فلسفه یا عقل با دین و ایمان را تا عصر اصلاح دینى (Reformation) به چهار طریق فهمیدند: فلسفه به مثابه دین، فلسفه به مثابه معیار فهم دین، فلسفه به […]

از ابتداى مسیحیت پولسى، تبیین رابطه فلسفه یونان به عنوان تفکر عقلانى و علمى آن روزگار با مسیحیت یکى از دغدغه هاى اصلى متکلمان مسیحى بود. در این باب چهار گرایش عمده به چشم مى خورد: الف. مسیحیت حکمت و فلسفه اى است که کامل کننده دیگر فلسفه هاست.ب. تفکر یونان هیچ ارتباطى با مسیحیت […]

در مدرسه شارتر در قرن سیزدهم میلادى، متون فلسفىِ جهان اسلام و یونان، غربیان را در فهم روش تفسیر دین با فلسفه یارى کردند. در این قرن، دو روش عمده که تا این زمان، نزد طرفداران تبیین فلسفى از دین پرطرفدارترین است، ظهور کرد: روش اشراقىِ بوناونتورا توماس آکوئینى.این دو متفکر به دو نظام رهبانى […]