زن در مسيحيت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

در اين مقاله دوره هاي عمده مسيحيت غربي، (2) و نحوه مناسبات مرد و زن در جامعه مسيحي (3) را، از منظر الهيات بررسي مي شود. اين [موضوع]. (1)، تاريخ بسيار پيچيده اي دارد که تمامي بيست قرن [گذشته]، فرهنگ هاي مختلف و نهضت هاي ديني را در بر گرفته است. قصد آن ندارم که […]