در سراپرده دل(۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  فــرانسـوا فنلــون اشاره آنچه در این نوشتار آمده پاره‌ای از آموزه‌های معنوی فرانسوا فنلون در مسیر رسیدن به عشقی راستین است. وی نخستین گام را در این مسیر، شناخت پروردگار می‌داند و آن را مقدمه عشق‌ورزیدن به خداوند می‌خواند، هرچند بر آن است که شناخت کامل او در این جهان امری ناممکن است. فنلون […]

در سراپرده دل(۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

فــرانسـوا فنلــون گفتار دوم: در باب ضرورت شناخت پروردگار و عشق‌ورزیدن به او   اینکه انسان‌ها اعمالی بس ناچیز برای خداوند انجام می‌دهند، امری تعجب‌‌بر‌انگیز نیست؛ همان اندک نیز برای آنان بس گران است. آنان پروردگار را نمی‌شناسند و به وجود او ایمان ندارند. باور و احساس آنان بیش از آنکه ایمانی پویا و مختص […]

در سراپرده دل(۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

فــرانسـوا فنلــون گفتار سوم: در باب عشق راستین در کتاب مقدس آمده است که خداوندگار همه چیز را برای خودش آفریده است؛ همه چیز از آن اوست و او هرگز حق خود را به هیچ چیز واگذار نمی‌کند. مخلوقاتِ مختار و هوشمند از آنِ اویند، همچنان‌که دیگرانی که غیر از این هستند نیز بدو تعلق […]