مقدمه رابطه ی علم و دین با تعارض آنها و چگونگی ایجاد برقراری تبادل و همکاری بین مردان علم و عالمان دین همواره یکی از مسایل مناقشه انگیز و پیچیده ی تاریخ اندیشه ی بشری بوده است و از قدمت و دیرینگی کم مانند برخوردار است. در روزگار ما نیز با توجه گسترش علوم و […]