اشاره [۱] : آدمى همواره در تکاپوى یافتن معنایى در زندگى خویش بوده و از آموزه هاى دین براى معنادارى زندگى خویش مَدَد جسته است. امروزه، به رغم تردیدها و تشکیک ها در این مسئله، بسیارى مانند نویسنده مسیحى این مقاله بر این باورند که در این روزگار نیز مى توان براى معنادارى زندگى بشر […]

بنابراین، از دیدگاه مسیحیان اهداف خداوند براى زندگى انسان شامل چیزهایى مانند لذت از رؤیت سعیده خداوند در زندگى پس از مرگ و اطاعت در برابر اوامر محبت آمیز خداوند در این زندگى است. از مسیحیان خواسته شده است تا اهداف خداوند بریا زندگى انسان را هدف اساسى در زندگى خود قرار دهند و در […]

بحث و بررسی بررسی معرفت جهان شناختی در شناخت جدید دشوارتر از اکثر معرفت های علمی دیگر است. بخشی از این دشواری به این مربوط می شود که تنها یک جهان برای مشاهده تجربی پیش روی غربی ها است؛ بنابراین، نمی توان آن را از یک محدوده ی کوچک زمانی و مکانی مشاهده کرد. حتی […]

مسأله تأیید و تصدیق برخی از اساسی ترین اصول جهان شناسی دارای ماهیتی بطلان ناپذیر می باشند. تأیید جنبه ای خاصی از مدل های جهان شناسی نیز مشکل می باشد آلدرشاوOldershaw دو نوع آزمون پذیری را ارائه می دهد:۱) نظریه ای که نتواند پیش بینی های قطعی آزمون پذیر انجام دهد یا پیش بینی های […]

خداوند در مسیحیت و عالم یک مسئله بسیار اساسی رابطه ی خداوند از دیدگاه مسیحیت با جهان فیزیکی می باشد. در سال های اخیر تعدادی از جهان شناسان مذهبی غربی خداوند را به عنوان یک وجود طبیعی و در حال تکامل که بخشی از جهان فیزیکی می باشد به تصور کشیده اند. دیویس (Davies) خداوند […]

ماهیّت مسیحیّت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  مقدّمه:فرانکلین لوفان باومر:ماهیّت مسیحیّت (*)(۱۸۴۱) نوشته لودویک فویرباخ تقریباً به همان اندازه غوغا و هیجان برانگیخت که کتاب زندگی عیسی نوشته اشتراوس. فویرباخ (۷۲- ۱۸۰۴) هر چند تحت تأثیر هگل قرار داشت- او راهیِ برلین شده بود تا به دروس هگل گوش فرا دهد و تحت تأثیر هگل بود که از الهیّات چشم پوشیده […]