راديو رسمى شيكاگو در حال انجام گفت‌وگويى زنده در يكى از استوديوهايش كه مشرف بر درياچه ميشيگان پيرامون برخى ازمسائل در ميانه و روابط اسلامى ـ مسيحى با من بود، وقتى يكى از كارمندان از پس شيشه اتاق استوديو، در حالى كه برگه‌اى به دست داشت، وارد شد و بر روى آن با خطى درشت […]

عاليجناب پاپ بنديكت شانزدهم در تاريخ سه شنبه 12 سپتامبر در دانشگاه (ريگنزبورك) در آلمان، سخنرانى نمود، و سخنرانى مبسوط او كه به قرار مسموع 260000 نفر شنونده آن بود، درباره رابطه عقل و دين بود. عصاره سخنان او طبق ترجمه سايت (شفاف) چنين است :(طبيعت دين و ايمان مسيحي با عقل سازگار است، و […]