هشدار به کاتولیسیسم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شاید خیلى‏ها تصور کنند که بزرگ دترین چالش کلیسا در قرن بیست و یکم، اسلام و اسلام‏گرایى رو به رشد در جهان غرب و به‏خصوص اروپا باشد، جایى که قرن‏هاى طولانى پایگاه اصلى مسیحیت بوده‏است. رویدادهاى این سالیان اخیر نیز به این گمان دامن مى‏زند: تعارض گروه‏هاى مسلمان در اروپا و آمریکا با برخى گروه‏هاى […]