احیای الهیات مسیحی از نظر تقسیمات الهیاتی، موضوع آینده ی دین و دین آینده یکی از موضوعات رشته ی «الهیات بنیادی» است. الهیات بنیادی یکی از نگرش های نوین غرب است که با یک راهبرد خاص، از طریق تأسیس رشته ای جدید، بنای خراب شده ی رشته ی الهیات آپولوجتیک را درون الهیات گنجانده اند. […]