اشاره [۱] : فراگیربودن مسئله شر در دین هاى ایران باستان نشان دهنده این است که در مسالک و مذاهب و نحله هاى وابسته به ایران باستان، زردشتى، مهرپرستى، مانویت و زروانى و گنوسى بن مایه اعتقادى مشترکى وجود داشته است. در ترجمه حاضر، مسئله ثنویت در دین زردشتى با مقایسه بین صفات شر و […]

میترائیسم در تاریخالف: میترائیسم آیین کهننخستین طریقتی که در جهان پیدا شده کیش «مهر» می باشد که یک طریقت عرفانی بود و رموز بسیاری دارد و هدف اصلی این طریقت بیدار کردن وجدان انسانی و نزدیک ساختن او به سوی کمال است.(۱)مهر به عنوان فرشته و ایزد راستی و پیروزی از زمانهای بسیار کهن مورد […]