صفحه بایگانی دسته

بررسی

بررسی

متون دینىِ هندو (۲)

اصل ماجراى راماینه از این قرار است: رامه، یکى از چهار پسر پادشاهِ کُشَلَه،، به عزلت رفت. بهارته که جوانى حق شناس و…