الاهیات یهودى (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه ریچارد هوکر، الاهیدان دوره رنسانس، الاهیات را این گونه تعریف کرده است: «دانش امور الوهى». اصطلاح تئولوژى از دو واژه یونانى تئوس[۴] به معناى خدا و لوگوس[۵] به معناى کلام و آموزه گرفته شده و عبارت است از گفتمانى پیوسته و عقلانى درباره خدا، ماهیت او، ارتباط او با انسان و جهان، چگونگى ارتباط […]

الاهیات یهودى (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

الاهیات امروزى یهودى از روزگار موسى مندلسون[۳۹] به بعد، قلمرو تفکر یهودى در جهان غرب پذیراى الاهیات شد. تماس نزدیک تر با تفکر مسیحى، ملاحظاتى در مورد مسائل پیچیده اعتقادى در یهودیت به دنبال آورد: مسائلى در باب اهمیت واقعى توحید اخلاقى، پیوند میان یهودیت و مسیحیت، رابطه دین و فرهنگ ، و معناى مکاشفه. […]

یهودیت و الهیات جهانى
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره: دن کوهن شربوک در این مقاله به دیدگاه شمول گرایانه تنى چند از الهیدانان یهودى اشاره مى کند و سپس با توجه به مشکلات و نیز تناقض هاى احتمالى این دیدگاه، بر ضرورت تدوین یک الهیات یهودى ناظر به تمام ادیان تأکید مى کند. او مقاله «یهودیت و الهیات جهانى» را سرآغاز چنین کوششى […]