۲٫ برگزیدگى به مثابه یک تکلیف و مسئولیت دینى بر پایه این تفسیر، خدا قوم یهود را برگزید تا درمیان اقوام دیگر خادم او باشند و در اصلاح عالم بکوشند و بین اقوام و ملل مختلف وحدت و همدلى ایجاد کنند. این نوع انتخاب و گزینش برخلاف تفسیر نخست از تفوق و برترى قوم یهود […]