مقدمه این مقاله با رویکرد نظری و کاوش در منابع اسنادی مربوط به یهود، به بررسی مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، به خصوص جنگ واجب آیین یهود می پردازد. مقاله پیش رو، تلاشی است تا مبانی مشروعیت جنگ را به کمک متون درون دینی مبتنی بر آموزه های یهودیت از منظر آیین یهود باز شناسد؛ […]

گونه های جنگ مشروع هر عملی بسته به مقدار مطلوبیت آن در یک دین، درجه ای از تمایل و خواست اجرا را در پی دارد. حال، هرچه این مطلوبیت افزون تر باشد، تمایل به اقدام بدان نیز بالاتر خواهد بود. دقیقاً در همین نقطه، خواسته های آمرانه، رتبه های گوناگونی چون خوب، خیلی خوب و […]