اشاره: [۱] ریشه هاى عرفان یهودى در کتاب مقدس وجود دارد. در تجاربِ پیامبرانِ عبرى ، عنصر عرفانى وجود داشته است.[۲] موجود است. با این که عرفان یهودى از عناصر هلنیستى و یونانى و ایرانى متأثر بوده است، اتکاى آن بر سنّت یهودى را نباید از نظر دور داشت.برخى از محققان معتقدند که ایران باستان […]

میزان تأثیر آیین زرتشت در یهود را به آسانی نمی توان ارزیابی کرد. بی گمان، تفاوت میان دو آیین چشم گیر است. تحول تدریجی آیین یهود با تحول ناگهانی آیین زرتشت در دو قطب قرار دارند. زیرا به جای یک شخصیت برجسته ی شگرف که همه ی دیگر کسان را تحت الشعاع قرار دهد، در […]

مقدمهعده ای فیلون را به سبب تأثیری که بر مسیحیت گذاشته و نقشی که در تحکیم پایه های آن داشته است مسیحی به شمار آورده اند. بر این اساس، داستان ملاقات او با پطرس را در رم جعل کرده اند. اویسیبوس، نوگروی فیلون را به موعظه پطرس نسبت نداده است. برونس از داستان غسل تعمید […]

  اشاره:ریشه های عرفان یهودی در کتاب مقدس وجود دارد. در تجاربِ پیامبرانِ عبری، عنصر عرفانی وجود داشته است. (۱) بعدها، در دین یهود، جنبش عرفانی خاصی به ظهور رسید که کمال آن در قبالای میانه مشهود است. آغازین تاریخ این جنبش مبهم و نامعلوم است، اما آثار آن در متون مکاشفه ای و در […]