نهضت مکابیان (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه انسان موجودی اجتماعی است و جوامع انسانی نیز با یکدیگر ارتباط دارند. در این ارتباطات، فرهنگ های جوامع بر یکدیگر تأثیر گذارند. این تأثیر گذاری متقابل تدریجی است؛ بدین معنا که مدت ها طول می کشد تا اندیشه ها، اعتقادها و ارزش های اجتماعی یک جامعه در جامعه دیگر دیده شود. اگر چه فرهنگ […]

نهضت مکابیان (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مکابیان قوم یهود که افکار و عقاید خویش را در معرض تهاجم دشمن دید، به رهبری مکابیان به دفاع از مرزهای اعتقادی خود برخاست. خاندان مکابی از متتیای کاهن و پسرانش یوحنا، یهودای مکابی، الیعازار و یوناتان تشکیل شده بود. نام دیگر آنان «حشمونیان» است که از «حشمون» نیای متتیا گرفته شده است. یهودا پسر […]

نهضت مکابیان (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۲٫ ایمان به امدادهای غیبی دین داران پیوسته در مبارزات خویش به قدرتی بالاتر از نیروهای مادی تکیه می کنند. آنان همواره خود را به سرچشمه قدرت بی پایان الهی متصل می بینند. به قول متتیای کاهن: «تاریخ همه ی نسل ها گواهی می دهد آنان که به خدا امید بستند، نیازمند دیگران نشدند».(1)یهودیان موحد […]

نهضت مکابیان (۴)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۴٫ غیرت دینی یکی از سد های محکم در برابر گسترش فرهنگ بیگانه، غیرت دینی است. غیرت دینی آنگاه که مقام با بصیرت و رعایت موازین شرعی و اخلاقی باشد، سپری فولادین است که از احکام شریعت در برابر تهاجم های دشمن دفاع می کند. این سپر باید به دست رهبران صیقل داده شود تا […]