طرح مسألهشاید نتوان تاریخ دقیق نخستین تلاقی فرهنگ عبرانی با فرهنگ یونانی و کیفیت آن را تعیین کرد، ولی بی تردید ترجمه ی یونانی تورات و فعالیتهای مؤثر کسانی چون فیلون اسکندرانی (۲) ( حدود ص۴۰ م ) را بایستی دو حادثه ی بزرگ در تاریخ فرهنگ و کلام یهودی به شمار آوریم ( هنگل، […]