سده ی شانزدهم م/ دهم هـ چنین می نماید که برای یهود عثمانی عصری بود زرین، بسیاری از یهود در امپراتوری عثمانی از گزند آزار و تعصب اسپانیا و پرتغال پناه یافتند و با خود نه تنها سرمایه، بلکه روابط بازرگانی و خوی سوداگری را آوردند و در حیات اقتصادی عثمانی به زودی به […]