سلجوقيان و تشيع
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سلجوق نام جد طغرل بيک، نخستين سلطان سلجوقي است.طغرل فرزند ميکائيل نامي است که در دوران حاکميت غزنوي به سال 375همراه با برادرانش به ماوراءالنهر و بخارا آمدند.  موقعيت برجسته ي آنها در ترکستان سبب شد تا سلطان غزنوي به آنها احترام بگذارد؛ اما پس از مدتي ميان آنان اختلاف شده و در زمان سلطان […]