الف) آذربايجان، ارّان و ارمينيه در تقسيمات جغرافى دانان مسلمانبرخى منابع جغرافيايى پيش از اسلام، هم چون جغرافياى موسى خورنى (جغرافى دان ارمنى قرن پنجم ميلادى) و به تبع آن در ايرانشهر، نوشته ماركوارت (م 1930م) به طور جداگانه در مورد آذربايجان، ارّان و ارمينيه بحث كرده اند.2 هم چنين به سبب واقع شدن آن […]

سلام در آذربايجان پساشوروي جريان هاي به وجود آمده پس از استقلال، باعث پرسش ها و معماهايي در خصوص اسلام در اين جمهوري شد. در اين سال ها بود كه روحانيان مذهبي و حوزه ها در ساير كشورها به اين جمهوري توجه كردند و پاسخ به پرسش هاي مذهبي آنها را رسالت خود دانستند و […]

هويت شيعي در جمهوري آذربايجان موضوع مهم اين است كه شيعيان، همچنين آنهايي كه پيش زمينه ي زباني و قومي تركي ـ آذري دارند، هويت خود را در برادران ديني خود در ايران جست و جو مي كنند؛ در واقع مي توان گفت :اين زمينه ي مشترک با توجه به بازتاب انقلاب اسلامي ايران نقش […]

مقدمه جست و جوي هويت، ويژگي عمومي جوامع سوسياليستي سابق در حال گذار است. همچون جمهوري هاي ديگر شوروي سابق، فروپاشي نظام كمونيستي، جامعه را در يک وضعيت نامناسب اقتصادي و مي توان گفت در يک جامعه ي لامكان رها كرد. در همان زمان، نياز به بازدستيابي حال و گذشته كشورهاي تازه استقلال يافته، در […]