با وجود همه اختناق ها و ستم هايي که در دوران امويان بر شيعيان وارد شد، گسترش تشيع متوقف نشد، زيرا مظلوميت خاندان پيامبر، باعث تمايل قلوب مردم به سوي آنان مي شد و همواره افراد جديدي به سلک شيعيان در مي آمدند. اين مطلب در پايان دولت اموي کاملا مشهود است. گسترش تشيع […]

با وجود همه اختناق ها و ظلم و ستم هايى كه در عصر امويان بر شيعيان وارد شد، گسترش تشيع متوقف نشد، زيرا مظلوميت خاندان پيامبر، موجب تمايل قلوب مردم به سوى آنان مى شد و همواره افراد جديدى به سلك شيعيان در مى آمدند. اين مطلب در اواخر دولت اموى كاملاً مشهود است. توسعه […]