در عصر غيبت صغري شيعيان در شهرهاي مختلف بلاد اسلامي مي زيستند و با توجه به موقعيت هاي متفاوت سياسي و اجتماعي، تراکم جمعيتي آنان در اين شهرها ناهمگون بود.در برخي شهرها اين تراکم به حدي مي رسيد که اکثريت جمعيت شهر را شامل مي گرديد و به سبب کثرت جمعيت شيعيان و برتري […]