مقدمهموقعیت کشور کویت با بهره گیری از یک فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبتا باز می توانـــد مسیر همواری جهت راهیابی مهاجران ایرانی برای ایفای نقش بارز در عرصه های بین المللی ایفا کند. البته واضح است که حضور توام با ماندگاری، شرط اصلی برای پیشرفت بخش نیروی انسانی هر کشور جهـان سومی و در […]