تعدادى از علما و نخبه گان اهل سنت توانستند زنجيرهاى خود را شكسته و از موانع خفقان تـبـلـيـغـاتـى عـبور كنند و خود را به علوم و معارف مذهب تشيع به عنوان مـذهبى با تاريخ ، معارف و فرهنگ خاص خود رسانند وبا مطالعه آن ابرهاى تيره گمراهى از آسمان حقيقت كنار رفته با […]